Luk

Menu

Uddrag af vedtægter

Fonden har følgende formål:

 •  At yde støtte til det lokale kulturliv i Jammerbugt Kommune, herunder støtte til lokale kunstnere og almennyttige, kulturelle aktiviteter af enhver art. Aktiviteter omkring Svinkløv har fortrinsret.
   
 • At yde støtte til bevarelse af den særegne natur omfattende Svinklovene og omegn. Denne støtte kan ydes efter råd og vejledning fra, og eventuelt i samarbejde med, Naturstyrelsen.
   
 • At yde støtte til almennyttige formål relateret til den primære fødevareproduktion i lokalområdet, herunder det oprindelige kystfiskeri i Jammerbugt Kommune, eksempelvis via støtte til Thorupstrand Kystfiskerlaug.
   
 • At yde støtte til yngre kokke og tjeneres uddannelse, idet personer med tidligere/aktuel ansættelse på Svinkløv Badehotel har fortrinsret hertil.
   
 • At besidde den bestemmende indflydelse i Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S.
   

Grundlaget for Fonden og for at denne kan opfylde sit formål er således ejerskabet til den samlede aktiekapital i Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S, som ejer Svinkløv Badehotel, beliggende Svinkløvvej 593, 9690 Fjerritslev.

Der skal ved udøvelsen af ejerskabet til Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S lægges særlig vægt på at sikre, at ejendommen drives som et attraktivt badehotel drevet under skyldig hensynstagen til husets og den omgivne naturs særegenhed og historie. Det skal i øvrigt lægges vægt på, at ejendommen som badehotel skal drives af den til enhver tid værende forpagter og med denne i centrum som repræsentant for omverdenen.

Henset til at midler til opfyldelse af fondens formål primært vil fremkomme fra driftsindtjeningen fra Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S, er det stifterens ønske, at der hvert år forlods skal ske en konsolidering af fonden med et beløb svarende til de gældende regler i Erhvervsfondsloven (25%). Det resterende resultat anvendes herefter til uddeling i overensstemmelse med (anvendelse indenfor) fondens formål.